Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Danh sách hội viên tập thể hội VANDT 12/24/2010 5:49:19 PM
Picture1.jpg

TT

§¬n vÞ

§Þa chØ

 

Tel

Fax

E-mail

1

C«ng ty APAVE Vietnam

197 Điện Biên Phủ - P.6 – Q.3 

Tp. Hå ChÝ Minh

8) 3 822 7179

8) 3 822 7180

apave.hcm@hcm.fpt.vn

2

C«ng ty APAVE Vietnam & §NA Hµ Néi

129 – 131 Hoàng Quốc Việt - Q.Cầu Giấy 

Hµ Néi

3 756 5556

3 791 3696 

apave.hn@fpt.vn

3

C«ng ty Anpha NDT

130/77-79 Phạm Văn Hai, F 2, Tân Bình

Tp. Hå ChÝ Minh

08 4495117

8 4495118

info@alpha-ndt.com

4

C«ng Ty C¬ KhÝ Hµ Néi

24 §­êng NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n

Hµ Néi

04.8584416

8583268

 

5

C«ng ty Cæ phÇn §t­ CNghÖ KT T m¹i

7 §inh LÔ

Hµ Néi

8253736

8253751

fintec@hn.vnn.vn

6

C«ng ty l¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn

124 - Minh Khai

Hµ Néi

863 9674

863 4464

emectc@hn.vnn.vn

7

C«ng ty l¾p m¸y x©y dùng 45-1

140 §iÖn Biªn Phñ - Q1-

Tp. Hå ChÝ Minh

88-297527

08-201455

 

8

C«ng ty øng dông vµ PT CN - NEAD

59 Lý Th­êng KiÖt

Hµ Néi

8243592/90

825 9217

neadcenter@fpt.vn

9

C«ng ty Siªu ViÖt

31 Bis Trµng Thi

Hµ Néi

825 1022

825 1023

 

10

C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng dÇu khÝ

1 - Quèc lé 51A

Vòng Tµu

064 833 703

 

 

11

C«ng ty TNHH kü thuËt Hoµn Mü

33, Phó Hoµ, Ph­êng 7, T©n B×nh

Tp. Hå ChÝ Minh

08. 9716762

08.9716763

infon@ hoan my. com. vn

12

C«ng ty TNHH MTV T­ vÊn ThiÕt kÕ DVô Hµng H¶i

132/26 NguyÔn Tri Ph­¬ng, P7 Vòng Tµu

Vòng Tµu

064 3838 428

064 3838451

 

13

Chi côc §¨ng kiÓm sè 6

2, 92 Nam kú khëi nghÜa - Q1

Tp. Hå ChÝ Minh

08 821 7860

 

 

14

Côc §¨ng kiÓm VN

18 Ph¹m Hïng

Hµ Néi

821 9584

821 1320

VR@fpt.vn

15

Cty CK TT CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh

486 TrÇn Phó - TX CÈm Ph¶

Qu¶ng Ninh

033 863 078

033 862 034

ccmec-qn@hn.vnn.vn

16

Cty ThiÕt bÞ Sµi Gßn

Số 53 - Lương Hữu Khánh - Quận 1 - Tp.HCM

TP HCM

84-8-9256996

84-8-9256997

 

17

Cty TVCN TbÞ & k®Þnh XD

4 - T«n ThÊt Tïng

Hµ Néi

825 3795

 

coninco@fpt.vn

18

LH §­êng S¾t VN

118 Lª DuÈn

Hµ Néi

822 3650

 

 

19

Nhµ m¸y ®ãng tµu BÕn KiÒn

An Hång - An H¶i

H¶i Phßng

031 856461

031 850004

 

20

Phßng KT 2 - TT KT 2

2 Ng« QuyÒn

§µ N½ng

0511 831 511

0511 820 868

 

21

SMEDEC-HANDWERK CENTER

12 Hoµng Quèc ViÖt - NghÜa §«

Hµ Néi

756 0583

 

 

22

Tæng c«ng ty ®iÖn VN

18 TrÇn Nguyªn H·n

Hµ Néi

934 5010

934 3715

 

23

Tæng C«ng ty C«ng nghiÖp Tµu Thuû VN

109 Qu¸n Th¸nh - Ba §×nh

Hµ Néi

8439807

 

 

24

Tæng c«ng ty c¬ khÝ x©y dùng

125D Minh Khai

Hµ Néi

8631122

8631216

coma@hn.vnn.vn

25

Tæng Cty VN Airlines

S©n bay Gia L©m

Hµ Néi

827 2605

873 1665

 

26

Tr­êng §H B¸ch Khoa Hµ Néi

§¹i Cå ViÖt

Hµ Néi

868 1612

869 2006

 

27

Tr­êng §H S­ ph¹m kü thuËt H­ng Yªn

Kho¸i Ch©u

H­ng Yªn

0321 713028/84

0321 713015

 

28

Tr­êng C§ NghÇ DÇu KhÝ

43 Đường 30/4 TP Vũng Tàu

Vòng Tµu

064 3838157

3838452

 

29

Trung t©m kü thuËt 3 (Quatest 3)

Khu C«ng nghiÖp Biªn Hoµ I

Biªn Hoµ

 

 

 

30

TT §o l­êng

NghÜa §« - CÇu GiÊy

Hµ Néi

 

 

 

31

TT Gi¸m ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng

79/5 XVNT - QuËn B×nh Th¹ch

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

32

TT Gi¸m ®Þnh N«ng s¶n hµng ho¸ (FCC)

45 §inh Tiªn Hoµng QuËn 1

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

33

TT K§KTAT khu vùc II - Bé C«ng nghiÖp

35T«n §øc Th¾ng - QuËn 1

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

34

TT K®Þnh vµ HuÊn luyÖn KTAT

153A XVNT - F17 - B×nh C76Th¹ch

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

35

TT KHCN & KTXD

49 Pasteur - Q.1 - HCM

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

36

TT KiÓm ®Þnh Kü thuËt An toµn KVII

193 §iÖn Biªn Phñ - QuËn 3

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

37

TT KT H¹t nh©n TP.HCM

217 NguyÔn Tr·i - Q1

Tp. Hå ChÝ Minh

08 836 7458

08 836 7361

 

38

TT Kü thuËt 1 - Tæng Côc TCCL§L

Hoµng Quèc ViÖt - NghÜa §«

Hµ Néi

836 1394

836 1199

 

39

TT kü thuËt 3- Tæng côc TC-CL-§L

49 Pasteur - Q.1

Tp. Hå ChÝ Minh

08 829 4274

08 829 3012

dutru@fmail.vnn.vn

40

TT kü thuËt c¸c CT§B - Bé QF

23 Phan Béi Ch©u

Hµ Néi

825 1035/853 4600

 

 

41

TT Kü thuËt TC-§L-CL 2

97 Lý Th¸i Tæ

§µ N½ng

 

 

 

42

TT Nghiªn cøu øng dông vµ dÞch vô KHKT

273/153 §iÖn Biªn Phñ - Q3

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

43

TT Nghiªn cøu PT AT vµ MT DÇu khÝ

LÇu 2 L«G1 KS Thanh §a P27 Q B×nh Th¹nh, TP HCM

Tp. Hå ChÝ Minh

08 35566075

08 35566076

cpse.hcm@fmail.vnn.vn

44

TT øng dông TiÕn bé KHCN B×nh D­¬ng

26 Huúnh V¨n NGhÖ, TDM, B×nh D­¬ng

B×nh D­¬ng

0650. 3820372

 

Mr: TrÇn §×nh Hîp _ 0918 .090074

45

TT t­ vÊn vµ dÞch vô KHKT-Côc §KiÓm

16 TrÇn H­ng §¹o

H¶i Phßng

031745869

031745275

§T.d®.090.447.175

46

TT Thö nghiÖm CL - Bé QF

Hoµng Quèc ViÖt - NghÜa §«

Hµ Néi

756 4703

ko cã

 

47

VINATEST

49 - Pasteur - Q.1

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

48

ViÖn C«ng nghÖ - Bé C«ng NghiÖp

25 Vò Ngäc Phan - §èng §a

Hµ Néi

7763322

8311873

 

49

ViÖn C«ng nghÖ Hµn (LILAMA)

124 Minh Khai

Hµ Néi

863 6756

863 8104

ktkt.lilama@fpt.vn

50

ViÖn C¬ Häc TP. HCM

93 §iÖn Biªn Phñ Q.3

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

51

ViÖn KH Hµng kh«ng

S©n bay Gia L©m

Hµ Néi

873 2692

827 2528

 

52

ViÖn KHCN vµ kinh tÕ X©y dùng Hµ Néi

38 C¸t Linh

Hµ Néi

8455960/8233899

7333185

 

53

ViÖn KHCN x©y dùng

NghÜa T©n - CÇu GiÊy

Hµ Néi

8347014/8

 

gt.tuong.cbst@fpt.vn

54

ViÖn KHKT H¹t nh©n

Hoµng Quèc ViÖt - NghÜa §«

Hµ Néi

836 2597

836 3295

 

55

ViÖn N¨ng l­¬ng Nguyªn tö ViÖt Nam

59 Lý Th­êng KiÖt

Hµ Néi

825 5560

 

 

56

ViÖn nghiªn cøu c«ng nghiÖp - Bé CN

54 Hai Bµ Tr­ng

Hµ Néi

 

 

 

57

ViÖn Nghiªn cøu h¹t nh©n ®µ l¹t

13 §inh Tiªn Hoµng, P2 TP §µ L¹t

L©m §ång

063 3833030

063 3521549

 

58

ViÖn nghiªn cøu KHKT b¶o hé lao ®éng

1 YÕt Kiªu

Hµ Néi

822 2949

 

 

59

Vp ®¹i ®iÖn c«ng ty NDT Instruments (Sing)

46 NguyÔn V¨n Ngäc, Ba §×nh

Hµ Néi

7663257

7663258

ndtinst@hn.vnn.vn

61

XN Liªn Doanh DÇu KhÝ VIETSOVPETRO

67 §­êng 30/4 (A1)

Vòng Tµu

064.839871/3438

064-839871

 

62

C«ng ty Söa ch÷a m¸y bay A41

S 6Bis Đường Thăng Long - Phường 4 - Qun T©n B×nh - TP. H ChÝ Minh

Tp. Hå ChÝ Minh

(08) 8441.142

(08) 8110.647

 

63

C«ng ty TNHH Quèc Huy

23 NguyÔn Th¸i S¬n, P3, Q Gß VÊp - HCM

Tp. Hå ChÝ Minh

08 38940623

08 39853579

Mr Hïng - G§ KD

64

VPDD C«ng ty LMS t¹i ViÖt Nam

Phòng 5.7B Lầu 5 Toà nhà E-Town2, 364 Đường Cộng Hoà, P13, Quận Tân Bình, TP HCM

Tp. Hå ChÝ Minh

08 38125899

08 38125898

 

 


Thông tin thời tiết
Hà Nội 0
Tỉ giá ngoại tệ
Ngoại tệ Mua vào Bán ra
AUD 16,098.53 16,785.02
CAD 17,072.24 17,800.25
CHF 24,711.19 25,764.93
CNY 3,403.38 3,549.05
DKK - 3,488.01
EUR 24,796.68 26,185.21
GBP 28,230.70 29,434.52
HKD 2,916.47 3,040.84
INR - 298.35
JPY 174.96 185.23
KRW 16.47 20.07
KWD - 79,663.42
MYR - 5,591.29
NOK - 2,401.86
RUB - 353.44
SAR - 6,479.10
SEK - 2,303.96
SGD 17,390.54 18,132.11
THB 632.11 729.33
USD 23,250.00 23,620.00
Nguồn Vietcombank  
Đăng ký nhận bản tin
Email của bạn

HỘI THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY VIỆT NAM


VIETNAM ASSOCIATION FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING

Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84.4.39429961 - Fax: 84.4.39424215 - Email: vandt@iop.vast.ac.vn


OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
^ Lên đầu trang