Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Danh sách hội viên tập thể hội VANDT 12/24/2010 5:49:19 PM
Picture1.jpg

TT

§¬n vÞ

§Þa chØ

 

Tel

Fax

E-mail

1

C«ng ty APAVE Vietnam

197 Điện Biên Phủ - P.6 – Q.3 

Tp. Hå ChÝ Minh

8) 3 822 7179

8) 3 822 7180

apave.hcm@hcm.fpt.vn

2

C«ng ty APAVE Vietnam & §NA Hµ Néi

129 – 131 Hoàng Quốc Việt - Q.Cầu Giấy 

Hµ Néi

3 756 5556

3 791 3696 

apave.hn@fpt.vn

3

C«ng ty Anpha NDT

130/77-79 Phạm Văn Hai, F 2, Tân Bình

Tp. Hå ChÝ Minh

08 4495117

8 4495118

info@alpha-ndt.com

4

C«ng Ty C¬ KhÝ Hµ Néi

24 §­êng NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n

Hµ Néi

04.8584416

8583268

 

5

C«ng ty Cæ phÇn §t­ CNghÖ KT T m¹i

7 §inh LÔ

Hµ Néi

8253736

8253751

fintec@hn.vnn.vn

6

C«ng ty l¾p m¸y vµ thÝ nghiÖm c¬ ®iÖn

124 - Minh Khai

Hµ Néi

863 9674

863 4464

emectc@hn.vnn.vn

7

C«ng ty l¾p m¸y x©y dùng 45-1

140 §iÖn Biªn Phñ - Q1-

Tp. Hå ChÝ Minh

88-297527

08-201455

 

8

C«ng ty øng dông vµ PT CN - NEAD

59 Lý Th­êng KiÖt

Hµ Néi

8243592/90

825 9217

neadcenter@fpt.vn

9

C«ng ty Siªu ViÖt

31 Bis Trµng Thi

Hµ Néi

825 1022

825 1023

 

10

C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng dÇu khÝ

1 - Quèc lé 51A

Vòng Tµu

064 833 703

 

 

11

C«ng ty TNHH kü thuËt Hoµn Mü

33, Phó Hoµ, Ph­êng 7, T©n B×nh

Tp. Hå ChÝ Minh

08. 9716762

08.9716763

infon@ hoan my. com. vn

12

C«ng ty TNHH MTV T­ vÊn ThiÕt kÕ DVô Hµng H¶i

132/26 NguyÔn Tri Ph­¬ng, P7 Vòng Tµu

Vòng Tµu

064 3838 428

064 3838451

 

13

Chi côc §¨ng kiÓm sè 6

2, 92 Nam kú khëi nghÜa - Q1

Tp. Hå ChÝ Minh

08 821 7860

 

 

14

Côc §¨ng kiÓm VN

18 Ph¹m Hïng

Hµ Néi

821 9584

821 1320

VR@fpt.vn

15

Cty CK TT CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh

486 TrÇn Phó - TX CÈm Ph¶

Qu¶ng Ninh

033 863 078

033 862 034

ccmec-qn@hn.vnn.vn

16

Cty ThiÕt bÞ Sµi Gßn

Số 53 - Lương Hữu Khánh - Quận 1 - Tp.HCM

TP HCM

84-8-9256996

84-8-9256997

 

17

Cty TVCN TbÞ & k®Þnh XD

4 - T«n ThÊt Tïng

Hµ Néi

825 3795

 

coninco@fpt.vn

18

LH §­êng S¾t VN

118 Lª DuÈn

Hµ Néi

822 3650

 

 

19

Nhµ m¸y ®ãng tµu BÕn KiÒn

An Hång - An H¶i

H¶i Phßng

031 856461

031 850004

 

20

Phßng KT 2 - TT KT 2

2 Ng« QuyÒn

§µ N½ng

0511 831 511

0511 820 868

 

21

SMEDEC-HANDWERK CENTER

12 Hoµng Quèc ViÖt - NghÜa §«

Hµ Néi

756 0583

 

 

22

Tæng c«ng ty ®iÖn VN

18 TrÇn Nguyªn H·n

Hµ Néi

934 5010

934 3715

 

23

Tæng C«ng ty C«ng nghiÖp Tµu Thuû VN

109 Qu¸n Th¸nh - Ba §×nh

Hµ Néi

8439807

 

 

24

Tæng c«ng ty c¬ khÝ x©y dùng

125D Minh Khai

Hµ Néi

8631122

8631216

coma@hn.vnn.vn

25

Tæng Cty VN Airlines

S©n bay Gia L©m

Hµ Néi

827 2605

873 1665

 

26

Tr­êng §H B¸ch Khoa Hµ Néi

§¹i Cå ViÖt

Hµ Néi

868 1612

869 2006

 

27

Tr­êng §H S­ ph¹m kü thuËt H­ng Yªn

Kho¸i Ch©u

H­ng Yªn

0321 713028/84

0321 713015

 

28

Tr­êng C§ NghÇ DÇu KhÝ

43 Đường 30/4 TP Vũng Tàu

Vòng Tµu

064 3838157

3838452

 

29

Trung t©m kü thuËt 3 (Quatest 3)

Khu C«ng nghiÖp Biªn Hoµ I

Biªn Hoµ

 

 

 

30

TT §o l­êng

NghÜa §« - CÇu GiÊy

Hµ Néi

 

 

 

31

TT Gi¸m ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng

79/5 XVNT - QuËn B×nh Th¹ch

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

32

TT Gi¸m ®Þnh N«ng s¶n hµng ho¸ (FCC)

45 §inh Tiªn Hoµng QuËn 1

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

33

TT K§KTAT khu vùc II - Bé C«ng nghiÖp

35T«n §øc Th¾ng - QuËn 1

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

34

TT K®Þnh vµ HuÊn luyÖn KTAT

153A XVNT - F17 - B×nh C76Th¹ch

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

35

TT KHCN & KTXD

49 Pasteur - Q.1 - HCM

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

36

TT KiÓm ®Þnh Kü thuËt An toµn KVII

193 §iÖn Biªn Phñ - QuËn 3

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

37

TT KT H¹t nh©n TP.HCM

217 NguyÔn Tr·i - Q1

Tp. Hå ChÝ Minh

08 836 7458

08 836 7361

 

38

TT Kü thuËt 1 - Tæng Côc TCCL§L

Hoµng Quèc ViÖt - NghÜa §«

Hµ Néi

836 1394

836 1199

 

39

TT kü thuËt 3- Tæng côc TC-CL-§L

49 Pasteur - Q.1

Tp. Hå ChÝ Minh

08 829 4274

08 829 3012

dutru@fmail.vnn.vn

40

TT kü thuËt c¸c CT§B - Bé QF

23 Phan Béi Ch©u

Hµ Néi

825 1035/853 4600

 

 

41

TT Kü thuËt TC-§L-CL 2

97 Lý Th¸i Tæ

§µ N½ng

 

 

 

42

TT Nghiªn cøu øng dông vµ dÞch vô KHKT

273/153 §iÖn Biªn Phñ - Q3

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

43

TT Nghiªn cøu PT AT vµ MT DÇu khÝ

LÇu 2 L«G1 KS Thanh §a P27 Q B×nh Th¹nh, TP HCM

Tp. Hå ChÝ Minh

08 35566075

08 35566076

cpse.hcm@fmail.vnn.vn

44

TT øng dông TiÕn bé KHCN B×nh D­¬ng

26 Huúnh V¨n NGhÖ, TDM, B×nh D­¬ng

B×nh D­¬ng

0650. 3820372

 

Mr: TrÇn §×nh Hîp _ 0918 .090074

45

TT t­ vÊn vµ dÞch vô KHKT-Côc §KiÓm

16 TrÇn H­ng §¹o

H¶i Phßng

031745869

031745275

§T.d®.090.447.175

46

TT Thö nghiÖm CL - Bé QF

Hoµng Quèc ViÖt - NghÜa §«

Hµ Néi

756 4703

ko cã

 

47

VINATEST

49 - Pasteur - Q.1

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

48

ViÖn C«ng nghÖ - Bé C«ng NghiÖp

25 Vò Ngäc Phan - §èng §a

Hµ Néi

7763322

8311873

 

49

ViÖn C«ng nghÖ Hµn (LILAMA)

124 Minh Khai

Hµ Néi

863 6756

863 8104

ktkt.lilama@fpt.vn

50

ViÖn C¬ Häc TP. HCM

93 §iÖn Biªn Phñ Q.3

Tp. Hå ChÝ Minh

 

 

 

51

ViÖn KH Hµng kh«ng

S©n bay Gia L©m

Hµ Néi

873 2692

827 2528

 

52

ViÖn KHCN vµ kinh tÕ X©y dùng Hµ Néi

38 C¸t Linh

Hµ Néi

8455960/8233899

7333185

 

53

ViÖn KHCN x©y dùng

NghÜa T©n - CÇu GiÊy

Hµ Néi

8347014/8

 

gt.tuong.cbst@fpt.vn

54

ViÖn KHKT H¹t nh©n

Hoµng Quèc ViÖt - NghÜa §«

Hµ Néi

836 2597

836 3295

 

55

ViÖn N¨ng l­¬ng Nguyªn tö ViÖt Nam

59 Lý Th­êng KiÖt

Hµ Néi

825 5560

 

 

56

ViÖn nghiªn cøu c«ng nghiÖp - Bé CN

54 Hai Bµ Tr­ng

Hµ Néi

 

 

 

57

ViÖn Nghiªn cøu h¹t nh©n ®µ l¹t

13 §inh Tiªn Hoµng, P2 TP §µ L¹t

L©m §ång

063 3833030

063 3521549

 

58

ViÖn nghiªn cøu KHKT b¶o hé lao ®éng

1 YÕt Kiªu

Hµ Néi

822 2949

 

 

59

Vp ®¹i ®iÖn c«ng ty NDT Instruments (Sing)

46 NguyÔn V¨n Ngäc, Ba §×nh

Hµ Néi

7663257

7663258

ndtinst@hn.vnn.vn

61

XN Liªn Doanh DÇu KhÝ VIETSOVPETRO

67 §­êng 30/4 (A1)

Vòng Tµu

064.839871/3438

064-839871

 

62

C«ng ty Söa ch÷a m¸y bay A41

S 6Bis Đường Thăng Long - Phường 4 - Qun T©n B×nh - TP. H ChÝ Minh

Tp. Hå ChÝ Minh

(08) 8441.142

(08) 8110.647

 

63

C«ng ty TNHH Quèc Huy

23 NguyÔn Th¸i S¬n, P3, Q Gß VÊp - HCM

Tp. Hå ChÝ Minh

08 38940623

08 39853579

Mr Hïng - G§ KD

64

VPDD C«ng ty LMS t¹i ViÖt Nam

Phòng 5.7B Lầu 5 Toà nhà E-Town2, 364 Đường Cộng Hoà, P13, Quận Tân Bình, TP HCM

Tp. Hå ChÝ Minh

08 38125899

08 38125898

 

 


Thông tin thời tiết
Hà Nội 0
Tỉ giá ngoại tệ
Đang tải dữ liệu...
Đăng ký nhận bản tin
Email của bạn

HỘI THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY VIỆT NAM


VIETNAM ASSOCIATION FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING

Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84.4.39429961 - Fax: 84.4.39424215 - Email: vandt@iop.vast.ac.vn


OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
^ Lên đầu trang