Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Công tác chuẩn bị cho đại hội VANDT lần thứ III 10/29/2011 10:57:12 AM
Để chuẩn bị cho đại hôi VANDT lần thứ III dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/02/2012, ban chấp hành hội VANDT đã ra quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban nhân sự và Ban hậu cần phục vụ đại hội với nội dung như sau :

Picture1.jpg

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức, Ban Nhân sự và Ban Hậu cần phục vụ Đại hội

lần thứ III Hội Thử nghiệm không phá hủy Việt Nam

CHỦ TỊCH

HỘI THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 26/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 24 tháng 07 năm 1999 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) cho phép thành lập Hội Thử nghiệm không phá hủy ­­­­Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội Thử nghiệm không phá hủy Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Ban Chấp hành Hội Thử nghiệm không phá hủy Việt Nam;

Theo đề nghị của ông Tổng Thư ký Hội Thử nghiệm không phá huỷ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Nhân sự và Ban Hậu cần phục vụ Đại hội lần thứ III Hội Thử nghiệm không phá hủy Việt Nam. Danh sách ủy viên các Ban nói trên được đính kèm theo Quyết định này.

 

          Điều 2. Nhiệm vụ của các Ban như sau:

          2.1 Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

          - Chuẩn bị các văn kiện phục vụ Đại hội, gồm: Chương trình Đại hội, Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ qua, phương hướng công tác nhiệm kỳ tới, Kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội, Kiểm điểm của Ban Kiểm tra, Báo cáo tài chính để trình Ban Chấp hành Hội .

          - Tiến hành các công tác khác, giúp Ban Chấp hành tổ chức Đại hội.

         2.2 Nhiệm vụ của Ban Nhân sự:

         - Dự kiến nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra nhiệm kỳ tới, trình Ban Chấp Hành Hội.

        - Giúp Ban Chấp hành Hội báo cáo, xin ý kiến các cơ quan quản lý cấp trên về nhân sự của Hội theo quy định.

         2.3 Nhiệm vụ của Ban Hậu cần:

       - Giúp Ban Chấp hành Hội thu xếp nguồn tài chính phục vụ Đại hội, kể cả việc vận động tài trợ.

       - Chuẩn bị hội trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị đón tiếp đại biểu, phục vụ Đại hội và các hoạt động liên quan tới Đại hội.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 4. Các ông Tổng Thư ký, Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Hội Thử nghiệm không phá huỷ Việt Nam và các ông, bà có tên trong danh sách ủy viên các Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu VP.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

    Ngô Quý Việt

 

 

 

 


 

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN TỔ CHỨC, BAN NHÂN SỰ

VÀ BAN HẬU CẦN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI LẦN THỨ III

HỘI THỬ NGHIỆM KHÔNG  PHÁ HỦY VIỆT NAM

( Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ - VANDT

 ngày    tháng 10  năm 2011 của Hội Thử nghiệm không phá hủy Việt Nam)

 

          I. BAN TỔ CHỨC:

 

          1- Ông Bùi Đăng Hòa, Tổng Thư ký, Trưởng Ban.

          2. Ông Vũ Đăng Ninh, Phó Chánh Văn phòng, Phó Ban Thường trực.

          3. Ông Đào Quang Long, Trưởng Ban Đào tạo, ủy viên.

          4. Ông Nguyễn Ngọc Hoa, Trưởng Ban Kiểm tra, ủy viên.

          5. Ông Đặng Ngọc Bình, ủy viên Thư ký.

          6. Bà Nguyễn Thị Kiều Hương, ủy viên.

 

          II. BAN NHÂN SỰ:

 

          1. Ông Ngô Quý Việt, Chủ tịch Hội, Trưởng ban.

          2. Ông Bùi Đăng Hòa, Tổng Thư ký, ủy viên.

          3. Ông Nguyễn Ngọc Hoa, Trưởng Ban Kiểm tra, ủy viên.

          4. Ông Vũ Tiến Hà, Chánh Văn phòng, ủy viên.

          5. Ông Đào Quang Long, Trưởng Ban Đào tạo, ủy viên.

          6. Ông Vũ Đăng Ninh, Phó Chánh Văn phòng, ủy viên.

 

          III. BAN HẬU CẦN:

 

          1. Ông  Vũ Tiến Hà, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban.

          2. Bà Đặng Mai Anh, Phó Ban.

          3. Ông Nguyễn Xuân Thùy, ủy viên.

          4. Bà Nguyễn Minh Hằng, ủy viên.

          5. Bà Phùng Thu Nga, ủy viên./.Thông tin thời tiết
Hà Nội 0
Tỉ giá ngoại tệ
Đang tải dữ liệu...
Đăng ký nhận bản tin
Email của bạn

HỘI THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY VIỆT NAM


VIETNAM ASSOCIATION FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING

Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84.4.39429961 - Fax: 84.4.39424215 - Email: vandt@iop.vast.ac.vn


OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
^ Lên đầu trang