Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY KHÓA II 3/9/2015 4:30:14 PM

          I- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN CHẤP HÀNH.

Đại hội đại biểu lần II Hội VANDT tiến hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2006 đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 35 ủy viên. Ban Chấp hành trung ương (BCH TW) đã bầu đồng chí Ngô Quí Việt, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội. Hội nghị Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ có 11 đồng chí ủy viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 5 Phó chủ tịch và 1 Tổng thư ký. Ban Thường vụ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên, chịu trách nhiệm phụ trách các lĩnh vực hoạt động khác nhau của Hội. Các đồng chí ủy viên thường vụ được phân công trực tiếp phụ trách các lĩnh vực hoạt động.

          II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH

1-     Công tác củng cố và phát triển tổ chức:

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cơ quan của Hội đã có những hoạt động tích cực nhằm củng cố tổ chức của Hội. Tuy hoạt động trong điều kiện khó khăn về nhân sự và tài chính, nhưng với sự giúp đỡ có hiệu quả của  một số đơn vị như: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Công ty TNHH MTV Ứng dụng và Phát triển công nghệ - NEAD, Trung tâm Đánh giá không phá hủy, Công ty TNHH Giải pháp kiểm định Việt Nam VISCO; Công ty TNHH DV Thử không phá hủy QIS…và một số hội viên cá nhân, tập thể khác, Hội đã duy trì được các hoạt động cần thiết và đảm bảo các công việc thường xuyên của hội.

Hội đã triển khai thực hiện đầy các chỉ đạo cũng như các nhiệm vụ được giao của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Định kỳ thường xuyên gửi các báo cáo, các phiếu khảo sát tới các cơ quan quản lý Nhà nước như: Bộ Nội Vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng v.v…

Trong nhiệm kỳ qua, về cơ bản, BCH TW Hội, Ban Thường vụ đã tổ chức được các cuộc họp định kỳ theo Điều lệ của Hội, các cuộc họp đột xuất để triển khai công tác, đánh giá tình hình hoạt động và thảo luận thống nhất các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của Hội.

Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên BCH phụ trách các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội như Văn phòng, Ban Đào tạo, Ban Hợp tác quốc tế v.v… đã có nhiều cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội và BCH TW giao. Lãnh đạo Hội thực hiện vai trò và nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, minh bạch; vì công việc chung của Hội, không tư lợi, không vì lợi ích nhóm; Giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

Các cơ quan trực thuộc Hội như Văn phòng, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Khoa học và Công nghệ, Ban Đào tạo, … được thành lập lại trên cơ sở cơ cấu lại nhân sự và nhiệm vụ theo Nghị quyết của BCT TW Hội Khóa II để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Tuy nhiên, các cán bộ của các cơ quan tham mưu, giúp việc đa phần là cán bộ đương chức, kiêm nhiệm, nên không có nhiều thời gian để dành cho công tác hội, mặt khác các cán bộ làm việc mang tính tự nguyện, không có thù lao bồi dưỡng, do đó chưa khuyến khích được cường độ và chất lượng công việc. Bởi vậy, công tác Hội cũng chưa được phát triển mạnh mẽ và sâu rộng như mong muốn.

Ban Chấp hành Hội đã cho xây dựng và ra mắt trang web của Hội VANDT tại địa chỉ http://www.vandt.org.vn, trang web đã giúp Hội có điều kiện cập nhật, đăng tải những thông tin nóng hổi, quan trọng về mọi mặt hoạt động của Hội, phổ cập rộng rãi tới  những người làm NDT trong và ngoài nước; Góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kết nối cộng đồng NDT thêm một bước mới, có hiệu quả tốt và đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng NDT trong cả nước.

2-     Các hoạt động chính trị - xã hội:

Trong nhiệm kỳ, dưới sự chỉ đạo của Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ban Lãnh đạo Hội đã động viên các hội viên tập thể, hội viên cá nhân tham gia tích cực đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, học tập quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng XI, các Nghị quyết Hội nghị TW 3, 4, 5, 6 và 7. Thực hiện nghiêm túc phê và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4; học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Tham gia đóng góp ý kiến cho sửa đổi Hiến pháp và đóng góp cho các dự thảo các văn kiện chính trị xã hội, dự thảo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan. Đảm bảo các cán bộ, hội viên có tư tưởng, chính trị vững vàng, tư cách đạo đức tốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Liên Hiệp Hội.

a)     Các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ:

Lãnh đạo Hội thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các tổ chức hội viên tập thể, hội viên cá nhân. Đây là một mảng hoạt động thường xuyên của Hội mà BCH TW Hội coi là nhiệm vụ trọng tâm, cốt yếu. Các ủy viên  trong Ban Chấp hành Hội có trình độ kiến thức NDT cao và có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như môi trường công tác thuận lợi đều là những người tiên phong, dẫn dắt những tổ chức NDT nơi mình công tác.

Trong nhiều năm qua, Hội đã tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định  xã hội độc lập - hoạt động này là một trong những nhiệm vụ không những chỉ mang hàm lượng chuyên môn sâu mà còn mang ý nghĩa chính trị xã hội to lớn, được Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm và giao trách nhiệm.

Năm 2011, Hội VANDT đã tham gia góp ý kiến, chỉnh sửa 8 tiêu chuẩn về NDT cho Ban Tiêu chuẩn thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Năm 2013, Hội VANDT đã tổ chức để các chuyên gia góp ý cho bản dự thảo “Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải” do Bộ Giao thông Vận tải soạn thảo. Các góp ý của Hội VANDT đã được chuẩn bị công phu, tỉ mỉ với tinh thần trách nhiệm cao, có chất lượng, tập trung vào các cơ sở pháp lý, các cơ sở khoa học để góp phần hoàn thiện bản Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia này.

Lãnh đạo Hội cũng luôn lưu ý đến việc hợp tác, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức nghiên cứu KHCN để đóng góp và xây dựng được cơ sở hạ tầng về luật pháp ngày một đầy đủ hơn cho các hoạt động ngành nghề NDT. Từ năm 2012, Hội VANDT và Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân đã ký kết văn bản hợp tác triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và an ninh nguồn phóng xạ sử dụng  trong hoạt động NDT tại Việt Nam; Cục và Hội  thường xuyên trao đổi thông tin về kỹ thuật, pháp lý, phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn về các vấn đề  đảm bảo toàn, an ninh trong hoạt động NDT; Hội VANDT và Viện Vật lý kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo và cấp chứng chỉ NDT với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực và cấp chứng chỉ cho các nhân viên kỹ thuật, nhằm không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác, phát huy thế mạnh của Hội và Viện, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác đào tạo nhân viên kỹ thuật  NDT.

b)     Công tác hợp tác quốc tế:

Hợp tác quốc tế là lĩnh vực được Ban Lãnh đạo Hội quan tâm đặc biệt với nhận thức rõ ràng rằng chỉ có thông qua hợp tác và hòa nhập quốc tế  sâu rộng thì cộng đồng NDT Việt Nam mới kịp thời nâng cao được trình độ chuyên môn, mới có điều kiện tiếp thu được các công nghệ NDT hiện đại và có điều kiện để tham gia thực hiện được các hợp đồng dịch vụ NDT có quy mô và chất lượng quốc tế được. Từ đó tích lũy năng lực để trong tương lai không xa những tổ chức dịch vụ NDT Việt Nam có thể đảm đương được vai trò chủ thầu chính của các hợp đồng dịch vụ NDT tầm cỡ trong những ngành công nghiệp mũi nhọn như  điện hạt nhân, dầu khí, hóa chất, hàng không v.v... Chúng ta đã tích cực và chủ động đặt mối quan hệ hợp tác với các tổ chức NDT quốc tế, của các nước như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Nga, Malaysia,  Đan Mạch, Hungari... nhằm trao đổi thông tin và hợp tác về chuyển giao công nghệ, thiết bị và dịch vụ kiểm định NDT.

        - Hiện nay Hội VANDT đã trở thành hội viên của Tổ chức Thế giới về NDT (ICNDT) và thường xuyên nhận được thông tin hoạt động của ICNDT.

         - Lãnh đạo Hội VANDT đã tiếp và làm việc với nhiều tổ chức quốc tế, công ty nước ngoài… có hoat động liên quan đến NDT, như đoàn chuyên gia cao cấp của IAEA tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Hội VANDT, về tình hình hoạt động NDT và tình hình triển khai các dự án của IAEA trong lĩnh vực NDT, tìm hiểu về quy trình đào tạo, cấp chứng chỉ cho kỹ thuật viên NDT và tình hình đảm bảo an toàn bức xạ trong hoạt động NDT ở Việt Nam. Thông qua các hoạt động đó, Hội đã xây dựng được mối quan hệ tốt với IAEA để tận dụng và tranh thủ sự hợp tác giúp đỡ của IAEA trong lĩnh vực phát triển công nghệ, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực NDT.

           III- MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

          - Hiện tại các thành viên chủ chốt của Hội đều là các bộ đương chức, kiêm nhiệm nên khó khăn cho công tác hoạt động chỉ đạo, điều hành vì quỹ thời gian hạn chế, bộ máy giúp việc của Hội chưa chuyên nghiệp. Hội chưa có đủ nguồn tài chính để duy trì bộ máy giúp việc thường trực đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng rộng, càng cao; Hội chưa tổ chức được các chi hội theo địa bàn các địa phương, ngành nghề nên việc tổ chức các hoạt động của Hội chưa được phổ cập và bao quát sâu rộng.

         - Hội cần thúc đẩy quan hệ và phối hợp  hoạt động thường xuyên, chủ động hơn với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan như: Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Cục Giám định - Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Cục Giám định chất lượng - Bộ Giao thông Vận tải, Ngành Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam v.v… để một mặt bổ sung, củng cố cho cơ sở hạ tầng pháp lý, an toàn cho hoạt động của cộng đồng NDT, vừa mở ra những cơ hội thâm nhập vào các mảng thị trường rất lớn cho các dịch vụ NDT.

         - Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hội đã bị kéo dài, Đại hội không được tổ chức kịp thời. Tuy có lý do khách quan, nhưng lý do chính vẫn là chủ quan, vẫn là vì các thành viên chủ chốt trong Ban Chấp hành bận với nhiều công việc của đơn vị của mình, Hội lại không có cán bộ chuyên trách lo các thủ tục chuẩn bị Đại hội và xin phê duyệt kế hoạch Đại hội, nên mãi đến bây giờ chúng ta mới tổ chức được Đại hội Khóa III này.

         - Thành viên Ban chấp hành Hội khá đông so với số lượng hội viên, nhưng hoạt động không đồng đều, chưa duy trì được đầy đủ các hoạt động thường xuyên theo qui định của Hội; Có một số thành viên hầu như không tham gia, đóng góp được cho hoạt động chung của Hội. Tính chủ động, tích cực trong công tác Hội của một số đồng chí có chức trách trong Hội còn chưa cao, chưa quan tâm đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, chưa có những đóng góp như chúng ta kỳ vọng.

         - Công tác phát triển hội viên, thu hội phí chưa chủ động, chưa đạt yêu cầu, vì vậy cũng là nguyên nhân dẫn đến nguồn kinh phí của Hội rất hạn hẹp.

        - Chưa tạo được nguồn thu ổn định, đáng kể từ các hoạt động chuyên môn trực tiếp của Hội, trong khi tiềm lực này là đáng kể.

        - Chưa thành lập được Cơ quan cấp chứng chỉ NDT quốc gia như mong muốn; Chưa tạo được nền tảng pháp lý đủ điều kiện để có thể thành lập được một số đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trực thuộc Hội mà pháp luật hiện hành đã cho phép. Đây cũng chính là một trong những lý do để trình sửa đổi Điều lệ Hội tại Đai hội này.

        - Cơ sở vật chất, nguồn kinh phí của Hội còn quá nghèo nàn, điều kiện hoạt động còn gặp rất nhiều khó khăn, nên chưa giúp đỡ, hỗ trợ được các Hội viên như mong muốn, vì vậy sức thu hút của Hội còn yếu, chưa tập hợp được đông đảo lực lượng của cộng đồng NDT rộng lớn, đầy tiềm năng trong nước và quốc tế.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác của BCH Trung ương Hội. Dù còn nhiều việc chưa làm được, nhiều tồn tại khiến chúng ta chưa thể hài lòng với hoạt động của Ban Chấp hành Hội trong nhiệm kỳ qua, nhưng với những điều kiện khó khăn, hạn hẹp mà Hội chúng ta đang có, chúng tôi nghĩ rằng tập thể Ban Chấp hành Hội đã có những cố gắng đáng ghi nhận trong việc đóng góp cho sự phát triển của Hội thêm một bước vững chắc mới trong nhiệm kỳ vừa qua; và có thể bảo đảm với Đại hội rằng trong suốt nhiệm kỳ công tác, Ban Chấp hành đã toàn tâm, toàn ý vì việc chung của Hội; Hoàn toàn minh bạch, công tâm trong khi thi hành nhiệm vụ.

Với mong muốn xây dựng VANDT thành một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp, có tính tổ chức chặt chẽ, khoa học hơn, có qui mô và tiềm lực lớn mạnh hơn, Ban Chấp hành Hội rất mong nhận được đóng góp bổ sung của quí vị cho bản báo cáo này.

Xin trân trọng cám ơn.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH

             Chủ tịch

 

 

 

           Ngô Quý Việt

Thông tin thời tiết
Hà Nội 0
Tỉ giá ngoại tệ
Đang tải dữ liệu...
Đăng ký nhận bản tin
Email của bạn

HỘI THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY VIỆT NAM


VIETNAM ASSOCIATION FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING

Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84.4.39429961 - Fax: 84.4.39424215 - Email: vandt@iop.vast.ac.vn


OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
^ Lên đầu trang