Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Danh sách hội viên cá nhân của hội NDT Việt Nam 1/4/2011 10:03:26 AM                              Picture2.jpg

STT

Hä vµ tªn

Häc vÞ

Chøc vô

Ghi chó

§¬n vÞ

§Þa chØ

Di ®éng

C¬ quan

Nhµ riªng

Fax

E-mail

1

§µo Duy Dũng

KS

Phã gi¸m ®èc 

Chøng chØ RT3(IAEA), UT3(ASNT), MT3, PT3

Trung t©m NDE

140 Nguyễn Tuân-HN

0913.303.690

7565556 (A)

8257669

8363295

dddung@vol.vnn.vn

2

§µo Méng L©m

TS

 

 

ViÖn KTQS -  Bé Quèc Phßng

Hoµng Quèc ViÖt -Nghi· §« - HN

 

 

 

 

 

3

§µo Quang Long

KS

Phã gi¸m ®èc

Chøng chØ RT3 (IAEA)

Trung t©m NDT cña ViÖn KH vµ KT H¹t nh©n

5T - 160 Nghi· §« - CÇu GiÊy - HN

0913.085.643

8361433

7221798

8363295

 

4

§µo V¨n §Þnh

KS

Gi¸m ®èc

 

Nhµ m¸y söa ch÷a tµu biÓn Phµ Rõng

Thuû Nguyªn - H¶i Phßng

?

031 875 066

 

031.756067

 

5

§Æng Ngäc Minh

KS

Gi¸m ®èc

 

C«ng ty thÐp VSC POSCO

Hång bµng - H¶i Phßng

?

031 749 134

 

 

 

6

§Æng Xu©n Thi

TS

 

 

Viªn Nghiªn cøu C¬ khÝ HN

Mai DÞch - CÇu GiÊy -HN

?

 

 

 

 

7

§ç Minh Hßa

KS

 

 

XN x©y l¾p CT biÓn  VietsovPetro

67 §­êng 30/4/A1, Vòng Tµu

0913.914.676

 

 

064 839 857

 

8

§ç ThÞ NguyÖt Minh

TS

 

Chøng chØ RT3 (IAEA)

ViÖn KHKT H¹t nh©n

Hoµng Quèc ViÖt -Nghi· §« - HN

?

7564926

 

8363295

dnminh@vol.vnn.vn

9

§inh V¨n Tr÷

TS

Phã gi¸m ®èc

 

TT 3- Tæng côc TC-CL-§L

49 Pasteur - Q.1 - HCM

0903.907.588

08.8294274 / 061.836212

 

08 829 3012

dvtru@fmail.vnn.vn

10

Bïi §¨ng Hoµ

TS

Gi¸m ®èc

 

C«ng ty NEAD

59 Lý Th­êng KiÖt - HN

0903.409.784

9423590/92

 

9424215

neadcenter@fpt.vn

11

Bïi ThÞ Nhung

KS

Cè vÊn kü thuËt

 

Vp ®¹i diÖn c«ng ty instrument t¹i Hµ Néi

10 §µo TÊn, B§, Hµ Néi

0904.217.567

7663257

 

 

ndtinst@hn.vnn.vn

12

Cao ViÖt Hång

KS

 

 

C«ng ty ThÐp VSP-POSCO

Qu¸n Toan - H¶i Phßng

?

 

 

 

 

13

D­¬ng M¹nh S¬n

KS

 

 

Loyd' Register

63 Nam Kú Khëi nghÜa - Vòng Tµu

 

 

 

 

 

14

Hµ Huy C­¬ng

GSTS

 

 

TT c¸c CT§B - Bé Quèc Phßng

23 Phan Béi Ch©u - HN

?

8251035/8534600

 

822 3492

 

15

Hµ VÜnh T©n

TS

Phã gi¸m ®èc

 

TT VL & MT - ViÖn VL

Thñ LÖ - Ba §×nh - HN

0903.406.080

8328426

 

 

hvtan@bohr.ac.vn

16

Hå Thanh Minh

PGS.TS

 

VÒ h­ưu

TT T­ vÊn KHCN KTHK (ACSC)

236 Lª Träng TÊn - Thanh Xu©n - HN

 

 

069. 562721

 

 

17

Hå ThÞ Hoa

KS

 

Chøng chØ UT1 (VANDT)

ViÖn KHCNGTVT

1252 - §­êng L¸ng -HN

 

7664547

 

 

 

18

Hå ViÕt Trung

KS

 

 

C«ng ty Siªu ViÖt

31Bis Trµng Thi, Hµ Néi

0903.442.084

8251022

 

7472263

sieuviet.co@hn.vnn.vn

19

Lª ¸nh D­¬ng

KS

 

 

TT KiÓm ®Þnh & HuÊn luyÖn KTATL§ TP. HCM

 

 

 

 

 

 

20

Lª §×nh Th¾ng

?

Trư­ëng phßng

 

Phßng Tù ®éng ho¸ vµ kÕt cÊu ctr×nh - ViÖn KH Thuû Lîi

229 T©y S¬n - HN

0913.515.192

5632474

 

 

 

21

Lª H÷u DiÖn

TS

 

 

ViÖn VËt lý

46 NguyÔn V¨n Ngäc - HN

0904.217.567

733 3740

 

733 3566

lhdin@netnam.vn

22

Lª Huy Gi¶ng

?

 

 

Trung t©m Thö nghiÖm chÊt l­îng - Bé Quèc Phßng

Hoµng Quèc ViÖt -Nghi· §« - HN

?

9340982

 

 

 

23

Lª Léc

KS

Phã Tæng gi¸m ®èc

 

Tæng Cty CN tµu thuû VN

109 Qu¸n Th¸nh - B§-HN

0903.427.230

8439813

 

843 9805

leloc@bdvn.vnmail.vnd.net

24

Lª TÊt §¾c

KS

Phã Gi¸m ®èc

 

TT H¹t nh©n TP.HCM

217 NguyÔn Tr·i - Q1-HCMC

 

08.8367458

 

08. 8367361

 

25

Lª ThÞ Hång Liªn

?

 

 

ViÖn KH VËt LiÖu

Nghi· §« - CÇu giÊy - HN

?

 

 

 

 

26

Lª Thu S­¬ng

TS

Gi¸m ®èc

 

TT Thö nghiÖm CL - Bé QF

Hoµng Quèc ViÖt - NghÜa §« - HN

912.323508

756 4703/

069.555392

8259977

ko cã

 

27

Lª ViÕt §«ng

KS

Trư­ëng Ban

 

Ban b¶o ®¶m an toµn bay Tæng C«ng ty HK VN

S©n bay Gia L©m - HN

?

8273862 / 8272823

 

8731665

 

28

Lª VÜnh Hµ

?

 

 

ViÖn KTQS - Bé Quèc Phßng

Hoµng Quèc ViÖt -Nghi· §« - HN

?

 

 

 

 

29

Ng« T. Hång Th­

?

Gi¸m ®èc

 

Cty ThiÕt bÞ Sµi Gßn

45 Pasteur - Q.1 - HCM